Regulamin serwisu

 

Regulamin strony internetowej

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i sposób korzystania ze strony internetowej https://www.stomatologicznytaktyknegocjacyjny.pl/ stanowiącej własność Huberta Gołąbka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna Hubert Gołąbek z siedzibą w Warszawie przy ul. Aspekt 63/19, (01-904 Warszawa), NIP 1182103567, REGON 360266762. 

1.2. Na stronie internetowej nie prowadzi się sklepu internetowego. 

1.3. Kontakt z właścicielem strony internetowej (administratorem danych osobowych) jest możliwy pod adresem mailowym: biuro@stomatologicznytaktyknegocjacyjny.pl 

1.4. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1.4.1. Administratorze (danych osobowych) – należy przez to rozumieć Huberta Gołąbka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna Hubert Gołąbek z siedzibą w Warszawie przy ul. Aspekt 63/19, (01-904 Warszawa), NIP 1182103567, REGON 360266762, 

1.4.2. Konsumencie – należy przez to rozumieć Użytkownika będącego osobą fizyczną, który korzysta z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

1.4.3. Polityce prywatności i plików cookies – należy przez to rozumieć dokument opublikowany na stronie internetowej regulujący zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych lub innych danych użytkowników w związku z działaniem Serwisu, 

1.4.4. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, 

1.4.5. Serwisie – należy przez to rozumieć stronę internetową działającą pod adresem https://www.stomatologicznytaktyknegocjacyjny.pl/ 

1.4.6. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę, która odwiedza Serwis. 

1.5. Regulamin i jego zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich w Serwisie. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku. Zmiany Regulaminu nie wpływają na treść stosunku prawnego zawiązanego w czasie obowiązywania Regulaminu w poprzednim brzmieniu. Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

1.6. Informacje o planowanych zmianach Regulaminu i ich treści są zamieszczane w Serwisie na co najmniej czternaście dni przed datą ich wejścia w życie przez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na proponowaną zmianę Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu. 

1.7. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. W razie odmowy wyrażenia zgody na treść Regulaminu lub Polityki prywatności lub plików cookies w jakimkolwiek zakresie Użytkownik jest proszony o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Serwisu. Korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu jest możliwe tylko po włączeniu obsługi plików cookies. 

1.8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie materiały tekstowe, graficzne, nagrania lub inne zamieszczone w Serwisie są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami z zakresu własności intelektualnej albo własności przemysłowej. 

1.9. W trosce o bezpieczeństwo danych Użytkowników wdraża się Politykę prywatności i plików cookies zamieszczoną w Serwisie. Określa ona zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i przechowywania danych zawartych w plikach cookies. 

1.10. Użytkownik nie może zaakceptować Regulaminu i odmówić akceptacji Polityki prywatności i plików cookies lub na odwrót, jeśli chce korzystać z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. 

1.11. Administrator jest uprawniony do wprowadzenia przerw w dostępności lub korzystaniu z usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane: 

1.11.1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania, 

1.11.2. przyczynami niezależnymi od niego (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich). 

1.12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: 

1.12.1. treści pochodzące od innych osób, w szczególności za treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe tych osób, 

1.12.2. utracone korzyści poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie, 

1.12.3. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub okolicznościami niezależnymi od niego, 

1.12.4. niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej, 

1.12.5. niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług, jeżeli zostało ono spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej), 

1.12.6. treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet, 

1.12.7. szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu lub za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. 

2. Wymagania techniczne 

2.1. Przeglądanie strony internetowej, na której znajduje się i Serwis, jest możliwe za pomocą urządzenia końcowego (np. komputera, notebooka, laptopa, smartfona, itp.) wyposażonego w dostęp do sieci internetowej i przeglądarkę internetową taką jak: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome lub inną podobnego typu. 

3. Korzystanie ze strony internetowej 

3.1. Z pośrednictwem Serwisu umożliwia się Użytkownikowi nieodpłatne korzystanie ze strony internetowej https://www.stomatologicznytaktyknegocjacyjny.pl/ 

3.2. W Serwisie nie prowadzi się rejestracji Użytkowników. 

3.3. Przez wejście na stronę https://www.stomatologicznytaktyknegocjacyjny.pl/ dochodzi do zawarcia umowy między Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest umożliwienie nieodpłatnego korzystania z Serwisu, w szczególności jego przeglądania oraz udostępniania zawartości tego Serwisu. 

4. Zasady użytkowania 

4.1. Nie jest dozwolone podejmowanie jakiegokolwiek zachowania przez użytkownika Serwisu, które naruszałoby prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Zabrania się podejmowania lub ułatwiania podejmowania jakichkolwiek działań uniemożliwiających lub zakłócających funkcjonowanie Serwisu, w szczególności przez ingerowanie w treść lub formę informacji na nim opublikowanych lub jego zniszczenie albo uszkodzenie. Nie jest dozwolone używanie Serwisu do jakichkolwiek innych celów niż związane z normalnym użytkowaniem tychże, zwłaszcza zaś zakazuje się prowadzenia reklamy, promocji lub rozsyłania spamu. Zabrania się także podejmowania jakiegokolwiek zachowania naruszającego bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, w szczególności zaś bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. 

4.2. Administrator może zablokować możliwość korzystania z Serwisu albo niektórych z proponowanych funkcjonalności Użytkownikom, którzy naruszają określone powyżej zasady jego użytkowania. 

5. Składanie zamówienia 

5.1. Zamówienia książki składa się do Imker Bartnik Krzysztof ul. Hrubieszowska 26/33, 22-400 Zamość przez stronę https://salescrm.pl/cart/add_product/395

5.2. Administrator nie jest stroną umów sprzedaży książek. Wszelkie zapytania, zamówienia, żądania lub reklamacje związane z zakupem książki należy kierować do sprzedawcy. 

6. Newsletter 

6.1. Administrator za pośrednictwem Serwisu umożliwia zapisanie się na newsletter, który jest poświęcony tematyce związaną z promowaną w książce „Stomatologiczny taktyk negocjacyjny, czyli techniki negocjacyjne w prowadzeniu działalności stomatologicznej”. 

6.2. Zapisanie się na newsletter wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej przez internet oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. 

6.3. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu innym niż wysyłka newslettera. 

6.4. Na potrzeby wysyłania newslettera Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres mailowy. 

6.5. Jeśli Administrator będzie planować profilowanie danych osobowych, wcześniej zbierze od Użytkowników odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. 

7. Kontakt 

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@stomatologicznytaktyknegocjacyjny.pl Administrator udziela odpowiedzi na wysłane wiadomości mailowe bez zbędnej zwłoki. Podany adres mailowy służy także do zgłaszania problemów z korzystaniem z Serwisu. 

8. Postanowienia końcowe

12.1. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Wszelkie stosunki prawne powstałe w związku z korzystaniem ze Serwisu między Administratorem a Użytkownikiem podlegają prawu polskiemu. 

12.2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną w związku z wątpliwościami dotyczącymi jego praw i obowiązków na tle umowy sprzedaży, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Więcej informacji na temat miejsc, w których Konsument może uzyskać nieodpłatną pomoc można znaleźć w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

12.3. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu nie jest możliwe, Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przez zwrócenie się do właściwego Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handkowej z siedzibą w mieście właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta lub siedzibę Administratora. Więcej informacji na temat Stałego Sądu Polubownego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej można znaleźć na stronie: http://www.wiih.lodz.pl/. Zasady rozpoznawania spraw przed Stałym Sądem Polubownym są określone w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich i Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. Konsument może skorzystać z pozasądowego trybu rozwiązywania sporów, jeśli postępowanie polubowne nie doprowadziło do zakończenia sporu, a Administrator przekazał Konsumentowi na piśmie lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu. W treści tego oświadczenia jednocześnie wskazuje się właściwy dla przedsiębiorcy podmiot uprawniony do rozpoznania takiego sporu. Brak wyrażenia przez Administratora woli udziału w postępowaniu polubownym jest równoznaczne z jego zgodą. Jednakże odmowa Administratora rozpoznania sprawy w tym trybie uniemożliwia skorzystanie z pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. 

12.4. Zamiast kierować sprawę do Stałego Sądu Polubownego Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego. Postępowanie mediacyjne z udziałem Konsumenta jest prowadzone zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 4.04.2001 r. (2001/310/WE) w sprawie zasad dotyczących organów pozasądowych uczestniczących w polubownym rozstrzyganiu sporów konsumenckich, ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej i wytycznymi postępowania w sprawach dotyczących polubownego załatwiania sporów konsumenckich w drodze mediacji wydanych przez Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej. 

12.5. W razie braku możliwości rozwiązania sporu w drodze postępowania reklamacyjnego i pozasądowego Konsument może skierować sprawę na drogę sądową. W przypadku umów zawieranych przez Administratora z podmiotami niebędącymi Konsumentami spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem usług w Sklepie będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora. 

12.6. Wszelkie treści, układ, grafika i inne elementy znajdujące się w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Korzystanie z nich nie prowadzi do nabycia przez Użytkownika do nich żadnych praw, lecz obywa się wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Administrator zastrzega sobie dochodzenie wszelkich roszczeń w razie naruszenia praw autorskich lub pokrewnych.